งานจัดอบรม

การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันที่ 22 มีนาคม 2565

คำชี้แจงการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
1.เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting) วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 18.30 น. (หลักสูตร 8 ชั่วโมง)
2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร2.1 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่ได้รับรอง
2.2 มีใบประกอบวิชาชีพการแผนไทย ด้านเวชกรรมไทย (พท.ว.) หรือ ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) หรือใบรับรองหมอพื้นบ้าน
2.3 ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.4 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาตามที่กำหนด (ระยะเวลา 1 วัน 08.30-18.30 น.)

Read the rest

การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) วันที่ 21-27 ก.ย. 2564

  • by

คำชี้แจงการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ)

ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)

1.เข้าอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning)

ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่ วันที่ 21 – 27 กันยายน พ.ศ. 2564

สามารถเข้ารับการอบรม ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ได้แก่

2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการแผนไทยประยุกต์

2.3 หมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ทั้ง 3 กลุ่ม ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชา ทางการแพทย์แผนไทยมาแล้ว และใบประกาศนียบัตรจะหมดอายุภายในปี 2564 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่องทางการแพทย์แผนไทย โทร. 021495647

ระบบการจัดการเรียนรู้ (DTAM E-Learning) Read the rest